Algemene Voorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN  INSPECTUS BV  – VEENENDAAL

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, rapporten, analyses en werkzaamheden van Inspectus BV te Veenendaal zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze voorwaarden, waaronder eveneens vallen andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever, verbinden Inspectus BV slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk door Inspectus BV geaccepteerd.

Wijzigingen in en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen Inspectus BV en de opdrachtgever zijn overeengekomen en gelden dan uitsluitend voor het  bepaalde specifieke geval.

In het geval een bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig verklaart wordt of anderszins niet bindend zal zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Aanbieding

Aanbiedingen/ offertes/ prijsopgaven, van Inspectus BV zijn altijd vrijblijvend.

Offertes kunnen te allen tijde door Inspectus BV worden herroepen tenzij daarin nadrukkelijk een termijn voor aanvaarding staat opgenomen. Verloopt die termijn, dan wel een termijn van 14 dagen na het uitbrengen van de offerte, dan is deze vervallen.

De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle voor het opstellen van de offerte en uitvoering van de opdracht van belang zijnde informatie aan Inspectus BV heeft verstrekt. Inspectus BV gaat daarbij uit van de correctheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en zal deze verstrekte informatie derhalve niet controleren. De offertes van Inspectus BV zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan ons is verstrekt. Inspectus BV aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de wederpartij  onjuist verstrekte gegevens.

De offerte is gebaseerd op de op het moment van het uitbrengen van de offerte geldende kostprijsfactoren, zoals arbeidsloon, belasting, premie, kosten toeleveranciers e.d. alsmede op basis van de op het moment van het uitbrengen van de aanbieding geldende wettelijke verplichtingen voor Inspectus BV.  Indien na aanvaarding van het aanbod een of meer kostprijs- verhogende factoren optreden, die op het moment van aanbieding nog niet bekend waren of door de opdrachtgever onjuiste/onvolledige informatie is verstrekt, is Inspectus BV gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  De  In een offerte opgenomen termijnen en data zijn slechts indicatief tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachten

Opdrachten dienen uitsluitend te worden verstrekt middels schriftelijke bevestiging met een offerte van Inspectus BV, hetzij middels een specifiek opdrachtformulier van Inspectus BV, hetzij op een andere schriftelijke en duidelijke wijze. Opdrachten die online worden gedaan via internet, per e-mail, telefoon of fax dienen door de opdrachtgever binnen twee werkdagen schriftelijk bij gewone post door opdrachtgever ondertekend te worden herhaald. Inspectus BV heeft altijd de bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden en verplicht zich in dat geval de opdrachtgever te informeren uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de opdracht.  Overigens wordt Inspectus eerst na 7 dagen nadat Inspectus BV de schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen verbonden door aanvaarding van een opdracht. Inspectus BV is gehouden de werkzaamheden op een zeker tijdstip volbracht te hebben, indien Inspectus BV zich daartoe uitdrukkelijk heeft verplicht. Wijzigingen  op de offerte of opdracht worden slechts geacht te zijn overeengekomen indien Inspectus BV de gewenste wijziging van de opdrachtgever schriftelijk heeft accepteert. Indien de wijziging in de opdracht bestaat in of leidt tot een vermindering van reeds overeengekomen werkzaamheden heeft Inspectus BV in elk geval aanspraak op vergoeding van reeds  gemaakte kosten onverminderd haar recht op vergoeding van schade. Mondelinge of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met personeel, agenten of vertegenwoordigers van Inspectus BV, verbinden Inspectus BV niet dan nadat en in zoverre de directie van Inspectus BV deze schriftelijk heeft bevestigd aan opdrachtgever.

Duur van de opdracht

Opdrachten zullen worden uitgevoerd gedurende de in het overeenkomst vastgestelde indicatieve tijdbestek met inachtneming van de in de overeenkomst vastgelegde indicatieve einddatum. Indien in de overeenkomst geen duur of einddatum is genoemd, geldt dat de opdracht binnen een redelijke termijn uitgevoerd zal dienen te zijn. De in de overeenkomst opgenomen einddatum geldt nimmer als fatale termijn. In geval van overschrijding van die eind datum dient Inspectus BV schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal daarbij aan Inspectus BV een redelijke termijn moeten worden gegund om alsnog de opdracht uit te voeren. Wordt die termijn overschreden, dan heeft de opdrachtgever, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van Inspectus BV, het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden waarbij partijen voor het wel uitgevoerde gedeelte met elkaar dienen af te rekenen zonder dat de opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding van schadelijke gevolgen.

 Wijziging opdracht

In geval van wijziging van een opdracht door de opdrachtgever bestaande in of leidend tot een vermindering van werkzaamheden van Inspectus BV, kan Inspectus BV vergoeding van de door haar als gevolg daarvan geleden schade vorderen die in elk geval 50% van de voor de niet-uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde vergoeding bedraagt.

Wijziging van een opdracht bestaande uit meerwerk, zal worden beschouwd als een nieuwe opdracht voor Inspectus BV.

Tijdens het werk mondeling door de opdrachtgever gegeven vermeerdering van de werkzaamheden behoeven niet schriftelijk te worden gegeven om Inspectus aanspraak te laten maken op een vergoeding voor dit meerwerk.

Uitvoering

Inspectus BV bepaalt de wijze waarop en de methode en apparatuur waarmee de werkzaamheden  worden uitgevoerd. Indien Inspectus BV in dit opzicht verzoeken of instructies van de opdrachtgever opvolgt, is Inspectus BV volledig ontslagen van verantwoordelijkheid voor die keuze, zonder dat dit  leidt tot de verplichting de opdrachtgever op mogelijke consequenties te wijzen.

Inspectus BV heeft de bevoegdheid werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onder eigen verantwoordelijkheid door derden te laten verrichten.

Het staat Inspectus BV evenwel vrij, hiervoor al of niet de voorafgaande instemming van opdrachtgever te verkrijgen en indien die wordt verkregen, is Inspectus BV ontslagen van iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de door die derden verrichte werkzaamheden.

Monsters

Monsters van te onderzoeken stoffen of producten zullen door de opdrachtgever deugdelijk verpakt en voorzien van een deugdelijke inhoudsopgave, met inachtname van de toepasselijke normen en voorschriften worden aangeleverd; Inspectus BV mag monsters die hieraan niet voldoen weigeren. Inspectus BV mag monsters naar eigen inzicht gebruiken en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of beschadiging. Voor zover bij het aangaan van de opdracht hierover niets is overeengekomen, zal Inspectus BV de keuze hebben restanten van monsters te vernietigen, te bewaren buiten eigen verantwoordelijkheid of aan de opdrachtgever te retourneren.

Rapportage/certificaten

Onderzoekresultaten worden door Inspectus BV schriftelijk of digitaal in een rapport aangeleverd  en door een daartoe bevoegd persoon ondertekend.  Desgewenst en indien mogelijk verstrekt Inspectus BV aan de opdrachtgever voorlopige rapporten die evenwel haar niet kunnen binden door middel van internet, extranet, e-mail en/of fax teneinde de opdrachtgever een eerste indicatie van resultaten van onderzoek te verstrekken. Indien de opdrachtgever handelt op basis van voorlopige rapportages doet de opdrachtgever dat geheel voor eigen rekening en risico en aanvaardt Inspectus BV in dat geval geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade. Uit de definitieve rapportages mag niet meer of anders worden geconcludeerd dan met zoveel woorden door Inspectus BV aangegeven.  In geval conclusies of andere onderdelen van de definitieve rapportages niet geheel duidelijk zijn, dient de opdrachtgever alvorens te handelen eerst met Inspectus BV overleg te plegen en haar vragen voor te leggen aan Inspectus BV.

Alle door Inspectus BV ter uitvoering van de overeenkomst vervaardigde stukken, rapporten en analyses blijven eigendom van Inspectus BV, totdat al hetgeen opdrachtgever uit alle overeenkomsten tussen Inspectus BV en opdrachtgever aan Inspectus  verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, is betaald. Inspectus BV heeft het recht de afgifte van stukken, rapporten en certificaten op te schorten zolang niet alle facturen – al dan niet opeisbaar – door op- drachtgever aan Inspectus BV zijn voldaan. In geval van opschorting kan op- drachtgever nimmer aanspraak maken op enige gevolgschade die voor de opdrachtgever ten gevolge van de opschorting ontstaat.

Op alle door Inspectus BV aan de opdrachtgever verstrekte geschriften, , rapporten,  analyses, afbeeldingen, modellen e.d. rust het auteursrecht van Inspectus BV.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig deel daarvan te vermenigvuldigen en/of aan derde(n) te verstrekken of te laten inzien, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Inspectus BV. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspectus BV informatie of gegevens van Inspectus BV met welke naam dan ook en op welke wijze of uit welke hoofde dan ook verkregen aan derden ter inzage te geven.  De door Inspectus verstrekte geschriften, afbeeldingen, modellen e d. mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor deze door Inspectus BV zijn verstrekt. Rechten op uitvindingen, werkwijzen e.d. gedaan of ontwikkeld door Inspectus BV voor of naar aanleiding van een opdracht zullen toekomen aan Inspectus BV, behoudens wanneer het schriftelijk tussen Inspectus BV en de opdrachtgever is overeengekomen. Inspectus BV verplicht zich geheimhouding van de resultaten van de werkzaamheden en zal deze niet ter kennis van derden brengen anders dan ingevolge wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Inspectus heeft wel het recht resultaten te gebruiken voor vergelijkings-, referentie-, statistische- of wetenschappelijke doeleinden, waarbij Inspectus BV er voor zorgdraagt dat de identiteit van de opdrachtgever niet kenbaar gemaakt wordt. Inspectus BV zal gerechtigd zijn gelijksoortige werkzaamheden voor andere opdrachtgevers te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.  Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van een opdracht ter kennis komt omtrent Inspectus BV of de werkwijzen van Inspectus BV.

Betaling

Ten zij op de factuur anders is aangegeven, zijn facturen in beginsel betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Inspectus BV gerechtigd tot rentevergoeding ten bedrage van 1 % voor elke maand of gedeelte daarvan dat betaling uitblijft, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Voorts is Inspectus BV gerechtigd  alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten tot invordering te verhalen. Deze worden gesteld op minimaal 15% van het factuurbedrag. Inspectus BV is gerechtigd elke (gedeeltelijke) levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde overeenkomst, afzonderlijk voor levering)te factureren en betaling te verlangen. Inspectus BV is  gerechtigd bij overeenkomsten die meerdere maanden bestrijken tussentijds te factureren.

Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Inspectus BV gesloten overeenkomst voortvloeit alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf of zijn overlijden, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn c.q. heeft Inspectus BV de keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Inspectus BV tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is onverminderd houdt Inspectus BV zijn recht om betaling te vorderen van hetgeen Inspectus BV te zake de opdracht reeds heeft uitgevoerd en onverminderd zijn recht in verband met de opschorting of ontbinding van de wederpartij vergoeding te vorderen van schade en rente indien daartoe gronden zijn. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring daartoe van Inspectus BV aan de opdrachtgever. Alvorens de opdrachtgever rechtsgeldig de overeenkomst met Inspectus BV kan ontbinden, dient hij Inspectus BV eerst schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Inspectus BV wil  ontbinden zonder dat er sprake is van verzuim c.q. toerekenbare tekortkoming van Inspectus BV, is Inspectus BV steeds gerechtigd over de  gemaakte kosten en gederfde winst een schadevergoeding te vorderen van minimaal 50% van de aan de opdracht verbonden prijs en onverminderd het recht betaling te vorderen van het geen reeds is verricht.

Overmacht

In geval van overmacht aan de zijde van Inspectus BV is Inspectus BV gerechtigd te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn, waarbij Inspectus BV het recht heeft het reeds uitgevoerde gedeelte aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voor- waarden en dwingend rechtelijke bepalingen bindt elke overeenkomst Inspectus BV slechts gedurende de duur van de overeenkomst en slechts met betrekking tot de overeengekomen diensten.

Inspectus BV is gerechtigd voor andere te sluiten overeenkomsten geheel andere voorwaarden en condities te stellen aan partijen..

Overmacht factoren zijn onder meer: burgeroorlog, oorlog en oproer, zowel binnen als buiten Nederland, epidemieën, brand en andere storingen in ons bedrijf of dat van onze toeleveranciers, vertraagde levering of in gebreke zijn c.q. blijven van onze toeleveranciers, transportproblemen, werkstakingen, diefstal uit ons bedrijf c.q. onze magazijnen, beschadiging of verlies tijdens transport, weersinvloeden en overige omstandigheden waardoor de normale gang binnen Inspectus BV wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Inspectus BV in alle redelijkheid niet mogelijk is.

Een beroep op overmacht kan door Inspectus BV worden gedaan nadat Inspectus BV in verzuim is met een of meer verplichtingen van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Inspectus BV is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van een overmacht situatie.

Aansprakelijkheid

Inspectus BV is gehouden de werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren, doch staat niet in voor het bereiken van enig resultaat, tenzij uitdrukkelijk een schriftelijke garantie is gegeven.

Werkzaamheden welke niet aan de hiervoor genoemde vereisten van zorg en vakmanschap voldoen, zullen door Inspectus BV kosteloos opnieuw worden verricht; mits:

  1. de opdrachtgever Inspectus BV hiertoe verzoekt binnen veertien dagen nadat de betreffende rapportages door Inspectus BV aan de opdrachtgever zijn verzonden.
  2. voor zover vereist, Inspectus BV de beschikking krijgt over nieuwe monsters.

De verplichtingen van Inspectus BV met betrekking tot garantie en de uitvoering van werkzaamheden zijn beperkt tot hetgeen hierboven is bepaald, en de aansprakelijkheid van Inspectus BV zal in geen enkel geval groter zijn dan de door Inspectus BV ter zake van de werkzaamheden ontvangen of bedongen vergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Inspectus BV voor de opdrachtgever of derden geleden schade, van welke aard ook met inbegrip van zaaks -, gevolg – en bedrijfsschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, Tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld, in welk geval de aansprakelijkheid van Inspectus BV uitdrukkelijk beperkt is tot een bedrag van € 5.000,- per schadegeval of  wanneer het bedrag van de offerte lager is, dan wel het bedrag welke de verzekering van Inspectus BV uitkeert.

Opdrachtgever vrijwaart Inspectus BV, het personeel van Inspectus BV en door Inspectus BV  in- geschakelde derden van aanspraken van derden, van welke aard ook, ontstaan door of voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van enig resultaat van werkzaamheden van Inspectus BV door de opdrachtgever of door enige derden.

Toepasselijk recht, geschillen

Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de burgerlijk rechter waarbij de rechter te Arnhem immer bevoegd zal zijn.

Verwijzing

Naar deze voorwaarden kan worden verwezen als “Algemene Voorwaarden Inspectus BV” zij zijn ter inzage en kosteloos verkrijgbaar bij Inspectus BV Veenendaal.

 

 

 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu